Obchodné podmienky

Dokumenty k nákupu

obchodnej spoločnosti
Ladislav Žák
so sídlom Višňová 983 434 01 Most
identifikačné číslo: 60236922
zapísanej ŽÚ v Moste: Sp. maloobchod č. r.: 10117080 / Veľkoobchod č. r.: 10117079 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.svet-koupelny.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Ladislav Žák,
so sídlom Višňová 983 434 01 Most, identifikačné číslo: 602 36 922, zapísanej ŽÚ v Moste: Sp.
maloobchod č. r.: 10117080 / Veľkoobchod č. r.: 10117079 (ďalej len „predávajúci“) upravujú
v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len
„občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo
na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou
fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej
adrese www.svet-koupelny.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej
stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar
od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej
podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania; kupujúci sa za takú
osobu považuje vždy, ak pri objednávke uvedie IČO.
1.3. Ustanovenia odchyľujúce sa od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve.
Odchyľujúce sa dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných
podmienok.
1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva
a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom alebo slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné
uzavrieť v českom jazyku a slovenskom jazyku.
1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú
dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných
podmienok.

2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1.6. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať
do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci
objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu
umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania
obchodu.
1.7. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovar je kupujúci povinný uvádzať správne
a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene
povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú
predávajúcim považované za správne.
1.8. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci
je povinný zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s informáciami nutnými na prístup do jeho
používateľského účtu.
1.9. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
1.10. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj používateľský
účet dlhšie než 1 rok nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy
(vrátane obchodných podmienok).
1.11. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä
s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú
údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.12. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru
a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v súvislosti s týmto tovarom. Ustanovenie § 1732
ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
1.13. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého
tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.
Ceny tovaru zostávajú v platnosti v čase, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto
ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne
dojednaných podmienok.
1.14. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním
tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní
obchodu platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.
1.15. Ak chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.
Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
1.15.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka
webového rozhrania obchodu),
1.15.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného
tovaru a
1.15.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
1.16. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje,
ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať
chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu
kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim
považované za správne. Predávajúci okamžite po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom
rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
1.17. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej
ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky
(napríklad písomne či telefonicky).
1.18. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou),
ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty
kupujúceho.
1.19. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti
s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí
kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.20. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci
uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho na adrese Višňová 983 434 01 Most;
v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 22992290/5500, vedený v spoločnosti
+Raiffeisenbank (ďalej len „účet predávajúceho“); V tomto prípade je zákazníkovi poskytnutá zľava
vo výške 3%, ktorá sa automaticky vypočíta pri zadaní tejto platby. (platnosť zľavy je na dobu
neurčitú)
bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayU;
bezhotovostne platobnou kartou;
prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.
1.21. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené
s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej
kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
1.22. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté
ustanovenie čl. 1.25 obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru
dopredu.
1.23. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
1.24. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne
s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho
uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
1.25. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému
potvrdeniu objednávky (čl. 1.17), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru
kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
1.26. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne
kombinovať.
1.27. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi
predpismi, vystaví predávajúci o platbách vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu
daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru
vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe
na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1.28. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné, okrem
iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho
alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru,
ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru
v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné
vrátiť, a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového
programu, ak porušil ich pôvodný obal.
1.29. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 1.28 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť,
má kupujúci „spotrebiteľ“ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo
od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že
predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto
lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť
predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy
môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných
podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať, okrem iného, na adresu
prevádzkarne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@svet-koupelny.cz.
1.30. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 1.29 obchodných podmienok sa kúpna zmluva
od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia
od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené
s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju
povahu obvyklou poštovou cestou.
1.31. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 1.29 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné
prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim,
a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený
vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým
kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej
zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu
kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal. Podrobnosti sú uvedené v poučení
o práve odstúpiť na adrese www.svet-koupelny.cz/.........., ktoré majú v odlišnostiach prednosť.
1.32. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti
nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
1.33. Do prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť.
V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to
bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
1.34. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim
a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy
kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu
s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY SPOTREBITEĽOM

1.35. Spotrebiteľ môže doteraz nedodanú objednávku tovaru (ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy )
stornovať. Na to môže využiť akýkoľvek prostriedok, ktorým predávajúci disponuje, napr.
• e-mail, ideálne info@svet-kopelne.sk
• telefón, ideálne + 421 696 850 177 - 7
• písomne na adresu prevádzkarne

7. DODACIA LEHOTA

1.36. Dodacia lehota je vždy uvedená v počte pracovných dní a začína plynúť odo dňa prijatia záväznej
objednávky za podmienky prijatia všetkých podkladov, ktoré sú nutné na včasné vybavenie
objednávky.

8. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1.37. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie
kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
1.38. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim
v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
1.39. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným
spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené
s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
1.40. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru
a v prípade akýchkoľvek porúch toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia
obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu
prevziať.

TOPTRANS doručenie do 24 hodín od odoslania - dobre si skontrolujte zásielku pri doručení,
VŽDY rozbaľte zásielku pred vodičom

PPL doručenie do 24 hodín od odoslania - dobre si skontrolujte zásielku čo najskôr po doručení
najneskôr do 24 hodín po prevzatí !

GEIS doručenie do 24 hodín od odoslania - dobre si skontrolujte zásielku čo najskôr po doručení
najneskôr do 24 hodín po prevzatí !

Na neskoršie reklamácie poškodenia výrobku prepravou nebude braný zreteľ

1.41. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky
predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

9. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

1.42. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými
všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174 občianskeho zákonníka).
1.43. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá
kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal:
1.43.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré
predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru
a na základe reklamy nimi vykonávanej,
1.43.2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto
druhu obvykle používa,
1.43.3. tovar zodpovedá akostí alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť
alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
1.43.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
1.43.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
1.44. Ustanovenia uvedené v čl. 1.43 obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade tovaru predávaného
za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, pre opotrebovanie tovaru spôsobené
jeho obvyklým používaním, v prípade použitého tovaru pre chybu zodpovedajúcu miere používania
alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
1.45. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už
pri prevzatí, ak nemá chyba zjavne pôvod v konaní kupujúceho.
1.46. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je
prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo
mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal
od kupujúceho reklamovaný tovar.
1.47. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje
reklamačný poriadok predávajúceho.

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1.48. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
1.49. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle
ustanovení § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
1.50. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej
adresy info@svet-koupelny.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci
na elektronickú adresu kupujúceho.
1.51. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú
kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou
ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia
vykonáva vo vymedzenom rozsahu, okrem iného, dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb.,
o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
1.52. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho
zákonníka.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.53. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto
údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len
"nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej
zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností
predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
1.54. Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries,
použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovateľovi portálu
Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s nákupom v rámci programu
Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod zapojený. Prevádzkovateľ portálu
Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení postavení sprostredkovateľa osobných údajov v
zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka
všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle §
62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na
internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu
použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok
programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezitedokumenty/.
Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po
ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník
vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči
prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomuje mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom
dotazníku

12. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

1.55. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom
predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení
predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
1.56. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke
možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu
tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek
odvolať.

13. DORUČOVANIE

1.57. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom
účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.58. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany
dojednávajú, že sa vzťah riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce
zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
1.59. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane,
namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo
najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť
ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú
formu.
1.60. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe
a nie je prístupná.
1.61. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
1.62. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Višňová 983 434 01 Most , adresa
elektronickej pošty info@svet-kupelne.sk telefón + 421 696 850 177 - 7
1.63. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na subjekt zaisťujúci mimosúdne riešenie
sporov, ktorým je v tomto prípade „Online riešenie sporov https://ec.europa.eu/consumers/odr

V Moste, dňa 4.6.2018


Doprava
zadarmo

při nákupe
nad 399 EUR
Máme viac ako
15 000
položiek skladom
Viac ako
20 let
na trhu
s kúpeľňami